Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 311/PCVB-TD
Issuing date 02/10/2017
Published time 02/10/2017
Signer Trần Văn Diêu
Subject Phiếu chuyển xử lý đơn của ông Phạm Văn Hùng
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Công văn
File attach