Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 6102/UBND-TCD
Issuing date 01/11/2017
Published time 01/11/2017
Signer Trần Văn Diêu
Subject Công văn về việc giải quyết đơn của công dân Nguyễn Thị Liên
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach