Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 6421/UBND-TCD
Issuing date 14/11/2017
Published time 14/11/2017
Signer Trần Văn Diêu
Subject

Công văn về việc giải quyết đơn của công dân Lê Lợi (huyện Đắk Mil) 

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach