Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 6748/UBND-TCD
Issuing date 29/11/2017
Published time 29/11/2017
Signer Trần Văn Diêu
Subject Công văn về việc giải quyết đơn của Công dân Phạm Thị Thành (Đắk Song)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach