Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 63/BC-CCTHADS
Issuing date 15/03/2017
Published time 15/03/2017
Signer Bùi Xuân Khiêm
Subject Giải quyết đơn cầu cứu của bà Lê và bà Phương
Agencies issued UBND huyện Đắk GLong
Legislation type Báo cáo
File attach