Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 338/CV-STNMT
Issuing date 16/03/2017
Published time 16/03/2017
Signer Nguyễn Văn Hiệp
Subject

Giải quyết vướng mắc, tồn tại trong việc xác định giá đất tái định cư để tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất - CV gửi ông Đặng Đình Thủy

Agencies issued Sở Tài nguyên và Môi trường
Legislation type Công văn
File attach