Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 580/TB-VPUBND
Issuing date 27/06/2018
Published time 27/06/2018
Signer Trần Văn Diêu
Subject

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn tại buổi tiếp công dân ngày 20/6/2018

Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Thông báo
File attach