Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 332/TB-VPUBND
Issuing date 04/05/2019
Published time 04/05/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Thông báo Kết luận của ông Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 23/4/2019
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Thông báo
File attach