Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 4943/UBND-TCD
Issuing date 16/10/2019
Published time 16/10/2019
Signer Trần Văn Diêu
Subject Giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach