Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 5036/UBND-TCD
Issuing date 22/10/2019
Published time 22/10/2019
Signer Trần Văn Diêu
Subject Báo cáo giải quyết đơn của công dân
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach