Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 5254/UBND-TCD
Issuing date 01/11/2019
Published time 01/11/2019
Signer Trần Văn Diêu
Subject Xử lý nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của công dân
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach