Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 5252/UBND-TCD
Issuing date 07/11/2019
Published time 07/11/2019
Signer Trần Văn Diêu
Subject Giải quyết nội dung kiến nghị của công dân
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach