Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 5509/UBND-TCD
Issuing date 18/11/2019
Published time 14/11/2019
Signer Trần Văn Diêu
Subject Báo cáo kết quả giải quyết đơn của công dân
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach