Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 5746/UBND-TCD
Issuing date 27/11/2019
Published time 27/11/2019
Signer Trần Văn Diêu
Subject Xử lý đơn của công dân do Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đến
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach