Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 5871/UBND-TCD
Issuing date 04/12/2019
Published time 04/12/2019
Signer Trần Văn Diêu
Subject Giải quyết đơn của công dân
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach