Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 574/TB-VPUBND
Issuing date 25/06/2018
Published time 25/06/2018
Signer Trần Văn Diêu
Subject

Kết luận của ông Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân với ông Đỗ Quang Luân ngày 20/6/2018

Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Thông báo
File attach