Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 4750/UBND-KTKH
Issuing date 24/09/2018
Published time 24/09/2018
Signer Phạm Ngọc Tuyển
Subject Công văn về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi Cà phê doanh nhân ngày 20/9/2018
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach