Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 52/TB-ĐĐBQH
Issuing date 21/12/2018
Published time 21/12/2018
Signer Võ Đình Tín
Subject

Thông báo nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành Trung ương

Agencies issued Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Legislation type Thông báo
File attach