Giới thiệu về Kho Bạc nhà nước tỉnh

GIỚI THIỆU VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH
cms-publish-date 05/04/2019 | 02:20  | cms-view-count: 4038

    

Trụ sở: Đường 23/3 thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

1. Cơ cấu tổ chức KBNN Đăk Nông

- KBNN Đắk Nông được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 01/2004.

- Hiện có Ban Lãnh đạo, 07 phòng chức năng (Văn phòng, phòng Kế toán nhà nước, phòng Kiểm soát chi, phòng Thanh tra- Kiểm tra, phòng Tin học, phòng Tổ chức cán bộ, phòng Tài vụ) và 07 KBNN huyện trực thuộc (KBNN Krông Nô, KBNN Đăk Mil, KBNN Đăk R'Lấp, KBNN Cư Jút, KBNN Đăk Song, KBNN Đăk G'Long, KBNN Tuy Đức.

2. Vị trí, chức năng KBNN Đăk Nông

- KBNN Đắk Nông là tổ chức trực thuộc KBNN, có chức năng thực hiện nhiệm vụ của KBNN trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- KBNN Đắk Nông có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trực thuộc Trung ương và các ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ của KBNN Đăk Nông

- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt và hướng dẫn của KBNN.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của KBNN trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra các KBNN huyện thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo chế độ quy định.

- Quản lý quỹ NSNN, quỹ dự trữ tài chính nhà nước theo quy định của pháp luật:

+ Tập trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu NSNN; tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ NSNN các khoản tiền do các tổ chức và cá nhân nộp tại KBNN cấp tỉnh; thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp Ngân sách theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý các tài sản quốc gia quý hiếm theo quyết định của cấp có thẩm quyền; quản lý tiền, tài sản, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại KBNN tỉnh.

- Thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại KBNN cấp tỉnh.

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán ngân sách nhà nước.

+ Hạch toán kế toán về thu, chi ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính do KBNN cấp tỉnh quản lý, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương và các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc tại KBNN cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

+ Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi NSNN cho cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ tổng kế toán nhà nước theo quy định của pháp luật:

+ Tiếp nhận thông tin báo cáo tài chính của các đơn vị thuộc khu vực kế toán nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức tổng hợp thông tin tài chính nhà nước trên địa bàn về tình hình tài sản nhà nước; nguồn lực và nghĩa vụ của Nhà nước; tình hình hoạt động, kết quả thu, chi ngân sách nhà nước; vốn nhà nước tại các doanh nghiệp và các tài sản, nguồn lực, nghĩa vụ khác của Nhà nước.

+ Lập báo cáo tài chính nhà nước của chính quyền địa phương, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

- Thực hiện công tác thống kê về thu, chi NSNN và các quỹ tài chính do KBNN cấp tỉnh quản lý, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định; xác nhận số liệu thu, chi NSNN qua KBNN cấp tỉnh.

- Tổng hợp, đối chiếu tình hình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phát sinh tại KBNN cấp tỉnh.

- Quản lý ngân quỹ nhà nước tại KBNN cấp tỉnh theo chế độ quy định:

+ Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với KBNN cấp tỉnh.

+ Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản của KBNN cấp tỉnh tại NHNN chi nhánh tỉnh trực thuộc Trung ương và ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn theo chế độ quy định để thực hiện các nghiệp vụ thu, chi, thanh toán của KBNN theo quy định của pháp luật.

- Quản lý bộ máy, biên chế, công chức: Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, thi đua khen thưởng, bổ nhiệm, quy hoạch, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng công chức và hợp đồng lao động thuộc phạm vi quản lý của KBNN cấp tỉnh theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính và KBNN.

- Quản lý và thực hiện công tác hành chính, quản trị, tài vụ, xây dựng cơ bản nội bộ theo quy định của KBNN, của Bộ Tài chính và của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hóa hoạt động KBNN, cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

- Tổ chức và quản lý các điểm giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc KBNN giao.

4. KBNN Đăk Nông có quyền:

- Trích tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân để nộp NSNN hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho NSNN theo quy định của pháp luật.

- Được từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

- Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

5. Tóm tắt lý lịch Ban Lãnh đạo KBNN Đăk Nông

5.1. Ông Nguyễn Công Điều:

Chức vụ, đơn vị công tác: Giám đốc KBNN Đắk Nông

Sinh ngày: 20/4/1966

Chỗ ở hiện nay: Phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Ngày vào Đảng: 03/3/1994, chính thức ngày: 03/3/1995

Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Ngoại ngữ: chứng chỉ C Anh văn

Quản lý Nhà nước: Chuyên viên chính

5.2. Ông: Đào Văn Kỷ

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Giám đốc KBNN Đắk Nông

Sinh ngày: 10/8/1965

Chỗ ở hiện nay: Thị trấn ĐắkMil, huyện ĐắkMil, tỉnh Đắk Nông

Ngày vào Đảng: 03/11/1992, chính thức ngày: 03/11/1993

Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Ngoại ngữ: chứng chỉ B Anh văn

Quản lý Nhà nước: Chuyên viên chính.

Tin tức Kho Bạc nhà nước tỉnh