Site Map

(Đợt 2) Danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn... (01/06/2020)

Sau khi xem xét đề nghị của UBND thành phố Gia Nghĩa; ngày 01/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 757/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao...