Legislation code 888/QĐ-UBND
Issuing date 30/05/2017
Published time 30/05/2017
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Quyết định về việc ban hành thiết kế điển hình và suất đầu tư đối với các công trình, dự án xây dựng thuộc các công trình mục tiêu quốc gia  giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation