Legislation code 2084/QĐ-UBND
Issuing date 05/12/2013
Published time 05/12/2013
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation