Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Nông (1930-2015): Cuốn sách khái quát nhất về lịch sử Đắk Nông
17/01/2019 | 03:06  | cms-view-count: 58477

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Nông (1930-2015)”.

Cuốn sách nhằm tổng kết hơn 85 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ.

Bìa cuốn sách

Nội dung cuốn sách trình bày khái quát những điểm cơ bản nhất về địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, những truyền thống văn hóa, xã hội và truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn Đắk Nông; quá trình ra đời, phát triển của Đảng bộ Đắk Nông qua các thời kỳ lịch sử với các tên gọi khác nhau, những đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn Đắk Nông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước thực hiện công cuộc đổi mới theo đường lối của Đảng.

Cuốn sách gồm 4 phần, 8 chương. Cụ thể, phần mở đầu có tiêu đề "Đắk Nông – Vùng đất, con người và truyền thống lịch sử" giới thiệu chung về địa giới tỉnh Đắk Nông, điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa... Phần thứ nhất có tiêu đề "Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trên địa bàn Đắk Nông tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và kháng chiến chống ngoại xâm (1930-1975)". Phần này từ chương I đến chương III, trong đó chương I "Đắk Nông trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc (1930-1945)"; chương II "Đảng lãnh đạo Nhân dân các dân tộc Đắk Nông kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)"; chương III "Đảng lãnh đạo quân và dân trên địa bàn Đắk Nông tiến hành kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)".

Phần thứ hai có tiêu đề "Đảng bộ lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2003)". Phần hai từ chương IV đến chương VI, trong đó chương IV "Đắk Nông trong chặng đường đầu cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975-1986)"; chương V "Đảng bộ lãnh đạo Nhân dân trên địa bàn Đắk Nông thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-1996)"; chương VI "Đảng bộ lãnh đạo Nhân dân trên địa bàn Đắk Nông thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (1996-2003)".

Phần thứ ba có tiêu đề "Đảng bộ tỉnh Đắk Nông được thành lập, lãnh đạo Nhân dân các dân tộc đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện trên tất cả các lĩnh vực (2003-2015)". Phần này gồm chương VII "Đảng bộ tỉnh Đắk Nông được thành lập, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, đưa Đắk Nông phát triển nhanh và bền vững (2003-2010)" và chương VIII "Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, tạo tiền đề cơ bản để phát triển toàn diện và bền vững (2010-2015)".

 

Theo Đắk Nông Online