Legislation code 15/NQ-HĐND
Issuing date 23/04/2020
Published time 23/04/2020
Signer Nguyễn Thị Hoa
Abstract Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Ổn định dân di cư tự do xã Quảng Phó, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
Agencies issued Hội đồng nhân dân tỉnh
Legislation type Nghị quyết
File attach
Other legislation