Quyết toán ngân sách địa phương đã được HĐND phê chuẩn

Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 07/01/2020 | 09:18  | cms-view-count: 13629

Trên cơ sở Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020; Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2020; Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Đắk Nông;

Theo đó, số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh được thể hiện tại các biểu kèm theo Quyết định, bao gồm: Cân đối ngân sách địa phương năm 2020; Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020; Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020; Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020; Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020; Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 2020; ...

Xem chi tiết tại đây

H.M