Quyết toán ngân sách địa phương đã được HĐND phê chuẩn

Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 07/01/2020 | 09:31  | cms-view-count: 6164

Căn cứ các quy định hiện hành và Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Nông.

Xem chi tiết tại đây

H.M