Tài liệu phiên họp trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Chính phủ với các địa phương
cms-publish-date 02/07/2019 | 10:20  | cms-view-count: 4594

8h00 ngày 04/7/2019, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.

Cổng thông tin điện tử tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật và đăng tải tài liệu họp đến sáng ngày 04/7/2019, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, tải tài liệu họp kịp thời.

Tài liệu hội nghị (lần 1);

Tài liệu hội nghị (lần 2);

Tài liệu hội nghị (lần 3);

Tài liệu hội nghị (lần 4);

Tài liệu hội nghị (lần 5);

Tài liệu hội nghị (lần 6);

Tài liệu hội nghị (lần 7);

Tài liệu hội nghị (lần 8);

Tài liệu hội nghị (lần 9).