Tài liệu phiên họp thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 9
cms-publish-date 24/09/2019 | 10:51  | cms-view-count: 3783

Vào lúc 7 giờ 30, ngày 25/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2019, do đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Phiên họp tập trung thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, bao gồm:

1. Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết "Quy định về một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020 - 2030".

2. Quyết định ban hành Quy định thang điểm áp dụng bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

03_DU_THAO_TO_TRINH_DE_NGHI_XD_NGHI_QUYET_20190903093526728731_000.00.10.H16

2029BC-SNN y kien tiep thu giai trinh

tham muu du thao de nghi xay dung nghi quyet

25-QĐ thay the QĐ 23

26-Quy dinh kem theo

27-bao cao tong hop giai trinh y kien gop y

28-phu luc kem theo

29-To trinh so van hoa

Giấy mời phiên họp    Tài liệu phiên họp