Tài liệu Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 9, 09 tháng đầu năm 2019
cms-publish-date 24/09/2019 | 02:30  | cms-view-count: 4143

07 giờ 30 phút, ngày 25/9/2019 (thứ tư), Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 9, 09 tháng đầu năm 2019.

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ tài liệu Hội nghị lên Cổng, để các cơ quan đơn vị tải về nghiên cứu cho ý kiến tại Hội nghị.

02 BC chi dao dieu hanh va kinh te xa hoi -1

02 KTXH 9 thang - Phu luc

04 BC xu ly dat rung bi pha

09 BC ung pho thien ta

16 BC cong tac xay dung van ban qppl

Bảng phụ lục

16 PL

05 BC ve phong chong sot xuat huyet

10 BC tong ket 10 nam NTM

12 BC ve bao ton di san van hoa

14 BC nam hoc moi

16 PL1

16 PL2

16 PL3

11 BC quan ly chat luong cong trinh

13 BC ve cong vien dia chat

15 BC ve nghi quyet 18,19

16 PL5

180bao cao ket qua thu chi NSNN 9 thang

1822bao cao ket qua sap xep DNNN

Bao cao 305 cua SKH ve giai ngan von

Bieu bao cao 305 cua SKH ve giai ngan von

Giấy mời Hội nghị   Tài liệu 1     Tài liệu 2    Tài liệu 3    Tài liệu 4