Phiên họp thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020
cms-publish-date 14/02/2020 | 10:56  | cms-view-count: 489

08 giờ 00 phút, ngày 17/02/2020 (Thứ hai), Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020 để thảo luận, cho ý kiến danh mục các Nghị quyết đăng ký trình HĐND tỉnh năm 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh đồng chủ trì Phiên họp.

Tài liệu: Giấy mời; tài liệu