Tài liệu Hội nghị trực tuyến (8h, ngày 26/3/2020) đánh giá tình hình KTXH, QP-AN quý I và phương hướng, nhiệm vụ tháng 4, quý II năm 2020
cms-publish-date 25/03/2020 | 10:36  | cms-view-count: 556

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức: (1) Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ tháng 4, quý II năm 2020 (Hội nghị); (2) Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2020 (Phiên họp)

Chủ trì: Tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh.

Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00, ngày 26 tháng 3 năm 2020 (thứ Năm).

Địa điểm:

- Tại đầu cầu của tỉnh: Hội trường, Văn phòng UBND tỉnh.

- Tại đầu cầu các huyện: Phòng họp trực tuyến, Văn phòng HĐND & UBND các huyện, thành phố.

Tài liệu họp:

1. Giấy mời

2. Cong tac phan loai don vi su nghiep cong lap

3. BC giai quyet khieu nai to cao ton dong keo dai

4. BC phong chong han han va bao ve rung

5. BC phuong an day, hoc nam 2019-2020

6. BC tinh hinh dich COVID-19

* Tài liệu bổ sung

DU THAO BC QUY I-2020 

* Tài liệu bổ sung lần 2 (lúc 3h25', ngày 25/3)

Danh mục van ban ky theo tham quyen 3 thang

H.M