TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Hội nghị trực tuyến về kết quả thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ
cms-publish-date 17/08/2020 | 07:49  | cms-view-count: 5765

Vào lúc 8 giờ 00, ngày 19/8/2020, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến về kết quả thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông: Ông Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 

Tài liệu Hội nghị: Giấy mời; Nghị quyết số 32/NQ-CP; Nghị quyết số 653/NQ-UBTVQH14; Báo cáo số 249/BC-UBND; Tài liệu của Bộ Nội vụ.