TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Hội nghị giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tháng 8 năm 2020 đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
cms-publish-date 20/08/2020 | 03:57  | cms-view-count: 9475

8h00 ngày 21/8/2020, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tháng 8 năm 2020 đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.
Cổng thông tin điện tử tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật và đăng tải tài liệu họp đến ngày 21/8/2020, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, tải tài liệu họp kịp thời.

BC_Phucvu_Hoinghi_TTCP_DTC 21_8_2020_Tomtat

BC_Phucvu_Hoinghi_TTCP_DTC 21_8_2020_Final

Báo cáo của UBND tỉnh về giải ngân 8 tháng;

Công văn chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân.