TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Tài liệu hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các BCĐ xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương (14 giờ, ngày 26/8/2020)
cms-publish-date 25/08/2020 | 09:20  | cms-view-count: 9708

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tham dự phiên họp Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương.

Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh.

Địa điểm: tại phòng Họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh.

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 26/8/2020 (Thứ Tư).

Tài liệu hội nghị tải tại đây:

Giấy mời

Tài liệu Chính phủ

Bc Văn phòng Chính phủ Cổng dịch vụ công Quốc gia