TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Tài liệu phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2020 (14h, ngày 03/9/2020)
cms-publish-date 01/09/2020 | 03:45  | cms-view-count: 8711

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2020 (Phiên họp).

Chủ trì: Tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh.

Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 03/9/2020 (thứ Năm).

Địa điểm: Hội trường Văn phòng UBND tỉnh.

Tài liệu Hội nghị:

Giay moi Phien hop

NQ bo sung danh muc du an thu hoi dat nam 2020

Phu luc kem theo

NQ bau bo sung va mien nhiem Thanh vien UBND tinh 1

NQ bau bo sung va mien nhiem Thanh vien UBND tinh 2

De nghi bo sung NQ trinh ky hop 11 cua So NN&PTNT

De nghi dua nhiem vu ra khoi CTCT cua So TTTT

Danh muc NQ trinh HDND tinh ky hop 11

BC tong ket Nghi quyet 35 cua Chinh phu

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020

Tài liệu sẽ được tiếp tục cập nhật lên Cổng TTĐT

H.M