TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Hội nghị giao ban trực tuyến về kết quả thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021
cms-publish-date 07/09/2020 | 03:53  | cms-view-count: 7718

Vào 8 giờ 00 ngày 08/9/2020, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về kết quả thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông.

Tài liệu Hội nghị: BC của BNV về dự án 513; BC của BNV về sắp xếp ĐVHC; BC của UBND tỉnh; BC của UBND tỉnh 2Nghị quyết số 653/2019/NQ-UBTVQH14; Nghị quyết số 32/NQ-CP; BC BNV PL I; BC BNV PL II; BC BNV PL III; BC BNV PL IV; Chương trình; Giấy mời