TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Tài liệu Hội nghị tháng 9 (8 giờ, ngày 07/10/2020)
cms-publish-date 06/10/2020 | 10:34  | cms-view-count: 5659

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức: (1) Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9, 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 3 tháng cuối năm 2020 (Hội nghị) và (2) Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2020 (Phiên họp).

1. Chủ trì: Tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh.

2. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 07/10/2020 (Thứ Tư).

3. Địa điểm: Hội trường Văn phòng UBND tỉnh.

4. Thành phần: Như Phụ lục đính kèm.

5. Nội dung:

5.1. Nội dung Hội nghị:

* Các nội dung trình bày tại Hội nghị:

a) Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020; tình hình triển khai Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị).

b) Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

c) Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách nhà nước trong 9 tháng đầu năm 2020. Thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính những tháng cuối năm 2020 (Sở Tài chính chuẩn bị)

d) Báo cáo kết quả rà soát tình hình thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương trong 9 tháng đầu năm 2020 và tiến độ xây dựng các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh theo Kế hoạch số 552/KH-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh (Sở Tư pháp chuẩn bị).

* Các nội dung gửi tài liệu để nghiên cứu, thảo luận tại Hội nghị:

a) Báo cáo công tác quản lý, bảo vệ rừng và tình hình triển khai kế hoạch trồng rừng 9 tháng đầu năm và định hướng triển khai thực hiện trong các tháng tháng cuối năm 2020 (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị).

b) Báo cáo tình hình phòng chống lũ lụt, an toàn hồ đập (Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chuẩn bị)

c) Báo cáo công tác đảm bảo cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2020-2021; việc chỉ đạo thu chi đầu năm học (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị).

d) Báo cáo tình hình triển khai các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự, tội phạm công nghệ cao bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là công tác bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Công an tỉnh chuẩn bị).

đ) Báo cáo việc triển khai thực hiện kế hoạch để hoàn thành mục tiêu đạt huyện nông thôn mới (UBND huyện Đắk R'lấp chuẩn bị).

5.2. Nội dung Phiên họp:

* Nội dung trình bày tại Phiên họp:

Thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đối với nội dung hỗ trợ, chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày).

* Nội dung gửi tài liệu để nghiên cứu, thảo luận tại Phiên họp:

a) Báo cáo Tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư giai đoạn 2016-2020.

b) Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của tỉnh Đắk Nông.

c) Danh mục các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, đã được lãnh đạo UBND tỉnh ký, ban hành theo ủy quyền trong tháng 9/2020.

6. Chương trình: Như Phụ lục II đính kèm.

7. Tài liệu:

Giay moi

BC giai ngan von dau tu va Trien khai du an thu hut dau tu

Cong van BC thu chi ngan sach cua So Tai chinh

Du thao BC thu chi ngan sach

BC trien khai van ban QPPL va xay dung NQ trinh HDND tinh ky 11

Phu luc 01 kem theo

Phu luc 02 kem theo

BC cong tac quan ly bao ve rung va cong tac trong rung

BC co so vat chat va thu chi nam hoc moi

BC cao diem phong chong toi pham

BC nong thon moi huyen Dak R'lap

Du thao Quyet dinh

To trinh dieu chinh quyet dinh 07 ve gia boi thuong, tai dinh cu

BC tong ket 04 nam thuc hien NQ 05 cua TU ve quan ly su dung dat dai

Ke hoach xay dung quy chuan ky thuat ve nuoc sach

Danh muc van ban ky theo uy quyen thang 9-2020

Tài liệu bổ sung lần 1 (cập nhật lúc 11h10p, ngày 06/10/2020)Du thao BC KTXH 9 thang 2020;  Phu luc BC NQ 01 thang 9 2020

Tài liệu bổ sung lần 2 (cập nhật lúc 15h20p, ngày 06/10/2020): BC chi tiet cong tac giai ngan

Tài liệu bổ sung lần cuối (cập nhật lúc 15h50p, ngày 06/10/2020)BC phong chong lut bao

H.M