TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2020
cms-publish-date 03/11/2020 | 09:33  | cms-view-count: 10194

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; UBND tỉnh tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2020 để thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2020; nội dung thuộc Chương trình công tác trọng tâm tháng 10 năm 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

1. Chủ trì: Tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh.

2. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 04/11/2020 (Thứ Tư).

3. Địa điểm: Hội trường Văn phòng UBND tỉnh.

Chi tiết tài liệu:

Giấy mời 236

Khu vuc nuoi chim yen

NQ dat ten duong pho

NQ muc chi cho hoat dong khuyen nong

Keo dai thuc hien mot so NQ HD lien quan on dinh NS 2017.2020

BC thuc hien chi tieu KTXH QPAN nam 2020 ke hoach 2021

Bao cao KTXH 5 nam 2016.2020 va xd kh giai doan 2021.2025

NQ ba loai rung

Keo dai thuc hien NQ 09

NQ cac du an can thu hoi dat

Tai lieu ve cac noi dung khac thuoc tham quyen UBND tinh

Tài liêu BC gui de nghien cuu

Tài liệu bổ sung (cập nhật lúc 14h05p, ngày 03/11/2020):

Báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa III

bc 614_1

BC tiet kiem chong lang phi

BC Tiet kiem chong lang phi

BC Tiet kiem chong lang phi

bcs 284

NQ.. dan quan

NGHị QUYếT HĐND 2

Một số tài liệu còn lại, các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo sẽ phát trực tiếp cho đại biểu tại Hội nghị.

 

H.M