TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh chuyên đề tháng 11 năm 2020
cms-publish-date 12/11/2020 | 02:00  | cms-view-count: 14169

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; UBND tỉnh tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh chuyên đề tháng 11 năm 2020 để thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

1. Chủ trì: Tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh.

2. Thời gian: 01 ngày 13/11/2020 (Thứ Sáu); buổi sáng bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ 00'.

3. Địa điểm: Hội trường Văn phòng UBND tỉnh.

Tài liệu cuộc họp:

1. Bao cao tham tra cua Van phong (TTr 128)

2. Danh sach ten 17 danh nhan dieu chinh

3. dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh

4. Danh mục đường UBND tỉnh trình

5. Danh sach danh nhan hoan chinh

6. Tieu su tom tat danh nhan

7. Dư thao Nghi quyet ten duong pho

8. Danh mục đường kem Nghi quyet HĐND

9. 772_ttr-dt_signedsigned793-BDT

10. BC_danh_gia_tac_dong_keo_dai_thuc_hien_NQ_43-(9-11-2020)

11. Du_thao_T.trinh_keo_dai_NQ ho_tro_lai_suat_(6-11-2020)

12. Dự thao_Nghị quyết_keo_dai_ho_tro_lai_suat_(6-11-2020)

13. bảng tổng hợp ý kiến kèm theo 12-11

14. dự thảo Đề cương nghị quyết kèm theo

15. dự thảo tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh

16. xin ý kiến đối với Dự thảo hồ sơ trình HĐND

17. Dự thảo  báo cáo tổng kết thực hiện NQ số 15

18. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động Nghị quyết

19. dự thảo Nghị quyết

20. Bao cao tai chinh Kho Bac

21. CV 1958 So KHĐT

22. Ke hoach von dau tu cong 2020 XD ke hoach nam 2021

23. dự thảo Nghị quyết.docx

24. Dự thảo tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.docx

25. tổng hợp ý kiến.doc

26. Dự toán kp năm 2021.xls

27. Tom tat BC KTXH 2021-2025.doc

28. BC KH KTXH 2021-2025.doc

29. BC KTXH 2021-2025 - Bieu.xls

30. DT NQ KTXH 2021-2025.doc

31. DT NQ KTXH 2021-2025 - Bieu.xls

32. BC tom tat KH KTXH 2020 va KH 2021.doc

33. BC KTXH 2020 va KH 2021.doc

34. Bieu so lieu chi tieu PT KTXH2020 va KH 2021.xls

35. HĐND-DT NQ KTXH 2021.doc

36. HĐND-Chi tieu PT KTXH 2021.xls

37. Giay moi 240_1.signed

H.M