TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2021
cms-publish-date 02/02/2021 | 10:44  | cms-view-count: 10208

UBND tỉnh tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2021 để thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình Kỳ họp Tổng kết hoạt động HĐND tỉnh Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Chủ trì: Tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh.

Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 04/02/2021 (Thứ năm).

Địa điểm: Hội trường Văn phòng UBND tỉnh.

Tài liệu lần 1: Giấy mời; BC về các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; BC về công tác của UBND tinh; BC về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND; BC về công tác tổ chức Tết; văn bản ký thừa ủy quyền; BC về điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng; BC công tác chỉ đạo điều hành

Tài liệu lần 2.