Thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”
cms-publish-date 04/05/2017 | 02:50  | cms-view-count: 50757

Ngày 4/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới", do đồng chí Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch về nội dung đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến nội dung phong trào đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo quy định của pháp luật do Trung ương ban hành và UBND tỉnh giao.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

S.N