XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Khẩn trương lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017
cms-publish-date 15/02/2017 | 07:43  | cms-view-count: 10307

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 623/UBND-NN chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Theo đó, để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2017 có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới và số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt 11,7 tiêu chí/xã trở lên. UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Giao UBND các huyện, thị xã, căn cứ chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới được UBND tỉnh giao tại Công văn số 445/UBND-NN ngày 23/01/2017 khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện trước ngày 28/2/2017; báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017: các xã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các tiêu chí còn lại; đánh giá cụ thể các khó khăn, vướng mắc của từng tiêu chí và có giải pháp thực hiện.

Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung nêu trên của UBND các huyện, thị xã; Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017 của tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 10/3/2017; Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và đề xuất UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để xử lý theo quy định. Xem chi tiết tại đây

BBT