Thông báo - Giấy mời tiếp công dân

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2021

cms-publish-date 29/07/2021 | 03:20 PM  | cms-view-count: 12
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2021, cụ thể như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Ban tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Ban Quản lý...

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 08/2021

cms-publish-date 22/07/2021 | 10:24 AM  | cms-view-count: 829
Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 08 năm 2021 như sau: 1. Lịch tiếp công dân: a. Đối với Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào...

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021

cms-publish-date 30/06/2021 | 04:37 PM  | cms-view-count: 3161
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021, cụ thể như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Ban tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Ban Quản lý...

Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 6/2021

cms-publish-date 01/06/2021 | 03:03 PM  | cms-view-count: 3991
Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2021, như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông...

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 06 năm 2021

cms-publish-date 31/05/2021 | 09:54 AM  | cms-view-count: 4007
Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 06 năm 2021 như sau: 1. Lịch tiếp công dân: a. Đối với Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào...

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông thông báo lịch tiếp công dân tháng 5/2021

cms-publish-date 10/05/2021 | 10:18 AM  | cms-view-count: 8429
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông thông báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2021, như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Ban tiếp công tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo...

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2021

cms-publish-date 23/04/2021 | 03:52 PM  | cms-view-count: 6004
Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2021 như sau: 1. Lịch tiếp công dân: a. Đối với Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào...

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 4

cms-publish-date 01/04/2021 | 03:56 PM  | cms-view-count: 13103
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2021, cụ thể như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Ban tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Ban Quản lý...

Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 4

cms-publish-date 01/04/2021 | 03:55 PM  | cms-view-count: 13259
Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2021, như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông...

Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2021

cms-publish-date 05/03/2021 | 03:05 PM  | cms-view-count: 5303
, như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông tiếp công dân vào ngày 11/3/2021. b. Đối với công chức thường...

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2021

cms-publish-date 01/03/2021 | 08:45 AM  | cms-view-count: 7909
Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2021 như sau: 1. Lịch tiếp công dân: a. Đối với Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào...

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2021

cms-publish-date 08/02/2021 | 09:16 AM  | cms-view-count: 10224
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2021, cụ thể như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Ban tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Ban Quản lý...

Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2021

cms-publish-date 08/02/2021 | 09:14 AM  | cms-view-count: 10176
Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2021, như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông...

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 02/2021

cms-publish-date 03/02/2021 | 10:20 AM  | cms-view-count: 5787
Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 02/2021 1. Lịch tiếp công dân: a. Đối với Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào các ngày: ...

Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

cms-publish-date 05/01/2021 | 10:16 AM  | cms-view-count: 9012
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 1. Đ ịa điểm tiếp công dân : Tại phòng tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đường Trần...

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 01/2021 của Sở Giao thông vận tải

cms-publish-date 04/01/2021 | 09:45 AM  | cms-view-count: 8580
Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông tiếp công...

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021

cms-publish-date 23/12/2020 | 09:36 AM  | cms-view-count: 18414
Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021 như sau: 1. Lịch tiếp công dân: a. Đối với Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào...

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2020.

cms-publish-date 07/12/2020 | 08:48 AM  | cms-view-count: 10766
1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Ban tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông tiếp công dân vào ngày 01/12/2020 và ngày 15/12/2020. b. Đối với...

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2020:

cms-publish-date 26/11/2020 | 09:15 AM  | cms-view-count: 2890
Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2020: 1. Lịch tiếp công dân: a. Đối với Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào các...

Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 11

cms-publish-date 09/11/2020 | 07:48 AM  | cms-view-count: 4478
Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2020, như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông...

Thông tin từ các huyện, thị xã