Thông báo - Giấy mời tiếp công dân

Tổ chức cuộc họp bàn giải pháp giải quyết số hộ dân di cư tự do trên địa bàn huyện Đắk Song
cms-publish-date 17/04/2018 | 08:21  | cms-view-count: 11581

UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức cuộc họp bàn giải pháp giải quyết số hộ dân di cư tự do trên địa bàn huyện Đắk Song (tại tiểu khu 1097, xã Đắk Môl, huyện Đắk Song thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Hòa).
Vào lúc 14 giờ 00, ngày 17/4/2018 (Thứ 3). Tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh. đồng chí  Trương Thanh Tùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp bàn giải pháp giải quyết số hộ dân di cư tự do trên địa bàn huyện Đắk Song.
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đăk Song, Công tyw TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan để báo cáo, đề xuất phương an xử lý tại cuộc họp.

Xem Giấy mời tại đây

Thông tin từ các huyện, thị xã