Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo tiếp công dân năm 2020
cms-publish-date 16/01/2020 | 09:08  | cms-view-count: 9900

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo tiếp công dân năm 2020, lịch tiếp cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây

BBT