Thông báo - Giấy mời tiếp công dân

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2020.
cms-publish-date 07/12/2020 | 08:48  | cms-view-count: 6245

1. Lịch tiếp công dân

a. Lãnh đạo Ban tiếp công dân định kỳ:

Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông tiếp công dân vào ngày 01/12/2020 và ngày 15/12/2020.

b. Đối với ông chức thường trực tiếp công dân:

Ông Hồ Sĩ Tùng – Chánh văn phòng Ban thực hiện công tác tiếp công dân khi có phát sinh và tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có).

C. Đối với việc tiếp công dân đột xuất:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013.

2. Nội dung tiếp công dân:

Tiếp công dân xử lý những nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Thời gian tiếp công dân:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

4. Địa điểm tiếp công dân:

Tại Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.

Địa chỉ: Tổ 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã