Tiêu đề Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông
Nội dung

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông, Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế tại địa phương, đồng chí Cao Huy -Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh phân công nhiệm vụ của các Thành viên. Xem chi tiết tại Thông báo bên dưới.

Ngày bắt đầu 31/07/2017
Ngày kết thúc 30/09/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác