Tiêu đề Kết luận của tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh về chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh
Nội dung

Ngày 31/7/2017, tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh họp giao ban định kỳ hàng tuần; sau khi nghe Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc chuyển xây dựng Đề án khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ thành Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ, gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên (Công văn số 1146/SKH-KTĐN ngày 20/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư); Tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất ý kiến như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Đoàn TNCS HCM tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trong Quý III/2017 (Lưu ý: Cần rà soát kỹ, tránh trùng lặp những chính sách đã quy định tại Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh).

Ngày bắt đầu 07/08/2017
Ngày kết thúc 03/10/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác