Tiêu đề Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”
Nội dung

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên. Xem chi tiết tại Thông báo đính kèm. 

Ngày bắt đầu 07/08/2017
Ngày kết thúc 07/10/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác