Tiêu đề Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017
Nội dung

Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 27/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, nhìn chung các ngành, các địa phương đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh để triển thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, do là năm đầu của giai đoạn, hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và nguồn vốn phân bổ chưa đầy đủ, kịp thời, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo hàng năm tại cơ sở còn hạn chế nên chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo chưa đạt mục tiêu đề ra. Để đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo theo kế hoạch đã đề ra, các cấp, các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

Ngày bắt đầu 07/09/2017
Ngày kết thúc 07/09/2017
Kiểu thông báo Kết luận cuộc họp
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác